شرح مختصر: طبق قواعد مكانيك كوانتوم گربه درون جعبه ای، تا زماني كه كسي در جعبه را باز نكرده و مشاهدهاي انجام نداده است نمیتوان تعیین کرد زنده و مرده است. جيم ويلسون و سایر محققين گمان ميبرند به زودي ميتوانند راه حلي براي يكي از غامضترين مسائل فيزيك جديد بيابند: يافتن راهي براي اعدام گربه شرودينگر...


دانلود، بازی، اخبار، علمی و... منبع : دانلود، بازی، اخبار، علمی و... |دانلود مقاله فيزيك كوانتوم
برچسب ها :